خردکن

بــرای اســتفاده مجــدد از ســربرش هــا و محصــولات ضایعــات شــده و برگشــت درصــدی از آن بــه خــط تولیــد محصــول و یــا بــرای فــروش بهتــر ضایعــات و ســربرش هــا پــس از تولیــد نیــاز بــه دسـتگاه خردکـن اسـت. خردکـن بـا اسـتفاده از تیغـه هـای فـولادی و آلیـاژی مخصـوص تکـه هـای پلاسـتیکی را تبدیـل بـه دانـه هـای قابـل اسـتفاده در دسـتگاه آسـیاب یـا اکسـترودر مـی نمایـد.

مشاوره رایگان و ثبت سفارش

با افزایش روزانه قیمت مواد مصرفی باید سعی بر حداقل کردن میزان دور ریز مواد داشت.

استفاده مجدد از سر برش ها و همچنین بازگشت قسمت های دور ریز خط تولید به چرخه تولید

با استفاده از این دستگاه خروجی مواد بدون انجام عملیات مجزا قابل استفاده در آسیاب و اکسترودر می‌باشند.