قالب ها

در صنعـت قالـب گیـری پالسـتیک بـه روش دورانـی عـاوه بـر نیـاز بـه ماشـین آالت پیشـرفته و بـروز ، قالـب هـا نقـش موثـری در تولیـد محصـول بـا کیفیـت ایفـا مـی کنـد . قالـب هـا معمـوال از ورق آهـن ، ورق اسـتیل ضـد زنـگ و آلومینیـوم تولیـد میشـوند. قالـب هـای تولیـدی از ورق آهـن معمـوال بـرای محصـوالت سـاده و پرمصـرف مثـل مخـازن آب سـفارش گـذاری میشـوند. ورق اسـتیل بـرای محصـوالت خـاص کـه تعـداد تولیـد بـاال و سـطح تمـام شـده ویـژه نیـاز دارنـد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. قالــب هــای آلومینیــوم بــرای محصــوالت پیچیــده صنعتــی کــه دارای زوایـای زیـاد و ابعـاد ناهمگـون هسـتند سـفارش داده میشـوند.

به بالای صفحه بردن