اکسترودر

در صورتـی کـه تولیـد کننـده بخواهـد مخـازن رنگـی یـا چنـد لایـه تولیـد نمایـد نیـاز بـه دسـتگاه اکسـترودر دارد. اکسـترودر مجهـز بـه مارپیـچ اسـت کـه داخـل یـک لولـه در معـرض حـرارت مـواد پلیمــری را بــا رنــگ یــا افزودنــی هــا بــا نســبت مــورد نظــر کاربــر ترکیـب و در انتهـای خـط بصـورت دانـه تحویـل مـی دهـد.