خط تولید شاتل

خـط تولیـد شـاتل دارای یـک کـوره بـه ابعـاد مـورد نظـر در وسـط و دو واگـن در طرفیـن کـوره اسـت .معـمولا واگـن هـا یکـی بصـورت مسـتقیم (STRAIGHT) و دیگـری بصـورت گهـواره ای (C) یـا ا ِل (L) در نظـر گرفتـه مـیشـود. دسـتگاه هـای شـاتل بـا 4بـازو هـم میتـوان تولیـد کـرد . واگـن هـای مسـتقیم بـرای نصـب چنـد قالـب بـا ابعـاد کوچکتـر روی فریـم هـا انتخـاب میشـود و واگـن هـای Cو L بـرای نصـب قالـب هـای بزرگتـر یـا قالـب هـای بـا ابعـاد نامتقـارن انتخـاب می‌شـود.

شرکت دوران فیدار مهام
شرکت دوران فیدار مهام

خط تولید شاتل

خـط تولیـد شـاتل دارای یـک کـوره بـه ابعـاد مـورد نظـر در وسـط و دو واگـن در طرفیـن کـوره اسـت .معـمولا واگـن هـا یکـی بصـورت مسـتقیم (STRAIGHT) و دیگـری بصـورت گهـواره ای (C) یـا ا ِل (L) در نظـر گرفتـه مـیشـود. دسـتگاه هـای شـاتل بـا 4بـازو هـم میتـوان تولیـد کـرد . واگـن هـای مسـتقیم بـرای نصـب چنـد قالـب بـا ابعـاد کوچکتـر روی فریـم هـا انتخـاب میشـود و واگـن هـای Cو L بـرای نصـب قالـب هـای بزرگتـر یـا قالـب هـای بـا ابعـاد نامتقـارن انتخـاب می‌شـود.

قالب ها

روش های قالبگیری قطعات پلاستیکی با توجه به فرم ،تیراژ و کاربرد آن متفاوت است

شرکت دوران فیدار مهام

قالب گیری بادی

شرکت دوران فیدار مهام

قالب گیری تزریقی

آنالیز و بهینه سازی مخزن‌ها-شرکت دوران فیدارمهام

آنالیز و بهینه سازی مخازن

در شرکت دوران فیدار مهام ما ایده شما را به محصول تبدیل میکنیم و همچنین به دنبال افزایش کیفیت تولیدات ملی برای تولید محصول با کیفیت بالاتر میتوانیم مخازن شما را بهینه کرده و طول عمر و راندمان بالاتری برای مخازن شما رقم بزنیم.ما توانایی ساخت انواع قالب برای مخازن و قطعات حجیم پلیمری را داراییم و میتوانیم محصول مدنظر شما را طراحی کرده و پس از آنالیز و بهینه سازی مخازن پروسه ساخت قالب را نیز انجام دهیم.

مشاوره رایگان و ثبت سفارش
آنالیز و بهینه سازی مخزن‌ها-شرکت دوران فیدارمهام

ترمیم و اصلاح قالب ها

شرکت دوران فیدار مهام با 15 سال سابقه درخشان صنعتی و ماشین آلات به روز و پیشرفته و همچنین کادری با سابقه و مجرب میتواند پروسه طراحی، ساخت، ترمیم و اصلاح قالب های شما به نحو احسن و بهترین نحو انجام دهد. ما در زمینه قالب های صنعتی همواره در کنار نوآوری، کیفیت بالا و رضایت مشتریان، قیمت مناسب و مقرون به صرفه را نیز در راس امور قرار داده‌ایم.

آسیاب- شرکت دوران فیدار مهام

آسیاب

آسیاب ها در صنعت قالبگیری دورانی و تولید مخازن نیز کاربرد بسیار زیادی داشته و میتوان آنرا بخش جدا نشدنی این صنعت دانست. طـور معمـول مـواد اولیـه مـورد نیـاز خطـوط تولیـد مخـازن ، پلـی اتیلـن اسـت. پتروشـیمی هـا پلـی اتیلـن را بصـورت دانـه ( گرانـول ) عرضـه مـی نماینـد. در صورتیکـه مـا بـرای تولیـد نیـاز بـه پـودر پلـی اتیلـن داریـم . آسـیاب وظیفـه تبدیـل دانـه بـه پـودر را بـر عهـده دارد . مـا در شـرکت دوران فیـدار مهـام بـا اسـتفاده از متخصصـان بـا تجربـه و کارآزمـوده همـواره کیفـت محصـولات بخصـوص آسـیاب هـای پـودر تولیـدی را تضمیـن می‌کنیـم.

اکسترودر

در صورتـی کـه تولیـد کننـده بخواهـد مخـازن رنگـی یـا چنـد لایـه تولیـد نمایـد نیـاز بـه دسـتگاه اکسـترودر دارد. اکسـترودر مجهـز بـه مارپیـچ اسـت کـه داخـل یـک لولـه در معـرض حـرارت مـواد پلیمــری را بــا رنــگ یــا افزودنــی هــا بــا نســبت مــورد نظــر کاربــر ترکیـب و در انتهـای خـط بصـورت دانـه تحویـل مـی دهـد.

اکسترودر- شرکت دوران فیدار مهام
اکسترودر- شرکت دوران فیدار مهام

اکسترودر

در صورتـی کـه تولیـد کننـده بخواهـد مخـازن رنگـی یـا چنـد لایـه تولیـد نمایـد نیـاز بـه دسـتگاه اکسـترودر دارد. اکسـترودر مجهـز بـه مارپیـچ اسـت کـه داخـل یـک لولـه در معـرض حـرارت مـواد پلیمــری را بــا رنــگ یــا افزودنــی هــا بــا نســبت مــورد نظــر کاربــر ترکیـب و در انتهـای خـط بصـورت دانـه تحویـل مـی دهـد.

شرکت دوران فیدار مهام

خردکن

بــرای استفاده مجدد از سربرش ها و محصــولات ضایعــات شــده و برگشــت درصــدی از آن بــه خــط تولیــد محصــول و یــا بــرای فــروش بهتــر ضایعــات و ســربرش هــا پــس از تولیــد نیــاز بــه دسـتگاه خردکـن اسـت. خردکـن بـا اسـتفاده از تیغـه هـای فـولادی و آلیـاژی مخصـوص تکـه هـای پلاسـتیکی را تبدیـل بـه دانـه هـای قابـل اسـتفاده در دسـتگاه آسـیاب یـا اکسـترودر مـی نمایـد.

شرکت دوران فیدار مهام

خردکن

بــرای استفاده مجدد از سربرش ها و محصــولات ضایعــات شــده و برگشــت درصــدی از آن بــه خــط تولیــد محصــول و یــا بــرای فــروش بهتــر ضایعــات و ســربرش هــا پــس از تولیــد نیــاز بــه دسـتگاه خردکـن اسـت. خردکـن بـا اسـتفاده از تیغـه هـای فـولادی و آلیـاژی مخصـوص تکـه هـای پلاسـتیکی را تبدیـل بـه دانـه هـای قابـل اسـتفاده در دسـتگاه آسـیاب یـا اکسـترودر مـی نمایـد.