خط تولید شاتل

خـط تولیـد شـاتل دارای یـک کـوره بـه ابعـاد مـورد نظـر در وسـط و دو واگـن در طرفیـن کـوره اسـت .معـمولا واگـن هـا یکـی بصـورت مسـتقیم (STRAIGHT) و دیگـری بصـورت گهـواره ای (C) یـا ا ِل (L) در نظـر گرفتـه مـیشـود. دسـتگاه هـای شـاتل بـا 4بـازو هـم میتـوان تولیـد کـرد . واگـن هـای مسـتقیم بـرای نصـب چنـد قالـب بـا ابعـاد کوچکتـر روی فریـم هـا انتخـاب میشـود و واگـن هـای Cو L بـرای نصـب قالـب هـای بزرگتـر یـا قالـب هـای بـا ابعـاد نامتقـارن انتخـاب می‌شـود.

مشاوره رایگان و ثبت سفارش
شرکت دوران فیدار مهام
شرکت دوران فیدار مهام
شرکت دوران فیدار مهام
شرکت دوران فیدار مهام