«دانلود فایل لیست قیمت دوران فیدار»

ردیفشرح (قالب های عمودی)قیمت(ریال)
1قالب مخزن 100 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )264/000/000
2قالب مخزن 200 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )324/000/000
3قالب مخزن 300 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ـ(بدون تاریخ زن و بدون لوگو )384/000/000
4قالب مخزن 500 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )420/000/000
5قالب مخزن 800 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )530/000/000
6قالب مخزن 1000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )636/000/000
7قالب مخزن 1500 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )720/000/000
8قالب مخزن 200 لیتری عمودی از ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ , بدون تاریخ زن و بدون لوگو729/000/000
9قالب مخزن 3000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )102/000/000
10قالب مخزن 4000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )1/236/000/000
11قالب مخزن 5000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )1/380/000/000
12قالب مخزن 10000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )1/920/000/000
13قالب مخزن 15000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )2/370/000/000
14قالب مخزن 20000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )2/690/000/000

ردیفشرح (قالب های افقی)قیمت (ریال)
1قالب مخزن 100 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )360/000/000
2قالب مخزن 200 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )396/000/000
3قالب مخزن 300 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )432/000/000
4قالب مخزن 500 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )492/000/000
5قالب مخزن 800 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )610/000/000
6قالب مخزن 1000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )708/000/000
7قالب مخزن 1500 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )729/000/000
8قالب مخزن 2000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )924/000/000
9قالب مخزن 3000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )1/056/000/000
10قالب مخزن 4000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )1/240/000/000
11قالب مخزن 5000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )1/500/000/000
12قالب مخزن 10000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )2/160/000/000

ردیفشرح (قـالب هـای زیـرپـلـــه)قیمت (ریال)
۱قالب مخزن 500 لیتری زیر پله / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )480/000/000
۲قالب مخزن 1000 لیتری زیر پله / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )600/000/000

ردیفشرح (قـالب هـای بیضــی)قیمت (ریال)
۱قالب مخزن 500 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )600/000/000
۲قالب مخزن 1000 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )720/000/000
3قالب مخزن 1500 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )840/000/000
4قالب مخزن 2000 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )996/000/000

ردیفشرح (قالب های آسانرو)قیمت (ریال)
1قالب مخزن 500 لیتری آسانرو / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ) بدون تاریخ زن و بدون لوگو )600/000/000
2قالب مخزن 1000 لیتری آسانرو / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )729/000/000

ردیفشرح (قالب های مکعب)قیمت (ریال)
1قالب مخزن 500 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )396/000/000
2قالب مخزن 1000 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ ( بدون تاریخ زن و بدون لوگو )528/000/000
3قالب مخزن 1500 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ (بدون تاریخ زن و بدون لوگو)660/000/000
4قالب مخزن 2000 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,درب , رزوه و اینسرت های فیتینگ (بدون تاریخ زن و بدون لوگو)729/000/000

ردیفشرح (بشکــه هـای تـرافیکـی)قیمت (ریال)
1بشکه ترافیکی مخروطی کوچک (سطح فوقانی 33cm * ارتفاع 85cm * سطح زیرین 50 cm) / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و درب (بدون تاریخ زن و بدون لوگو)420/000/000
2بشکه ترافیکی مخروطی بزرگ (سطح فوقانی 38cm * ارتفاع 105cm * سطح زیرین 60 cm) / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و درب (بدون تاریخ زن و بدون لوگو)504/000/000