لیست قیمت آذرماه 1402

ردیفشرح (قالب های عمودی)قیمت(ریال)
1قالب مخزن 100 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )395/000/000
2قالب مخزن 200 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو) 485/000/000
3قالب مخزن 300 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ـ(بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )575/000/000
4قالب مخزن 500 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )630/000/000
5قالب مخزن 800 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )790/000/000
6قالب مخزن 1000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )950/000/000
7قالب مخزن 1500 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )1/080/000/000
8قالب مخزن 2000لیتری عمودی از ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ , (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )1/090/000/000
9قالب مخزن 3000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )1/525/000/000
10قالب مخزن 4000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )1/850/000/000
11قالب مخزن 5000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )2/060/000/000
12قالب مخزن 10000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )2/870/000/000
13قالب مخزن 15000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )3/540/000/000
14قالب مخزن 20000 لیتری عمودی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ( بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو )4/020/000/000

ردیفشرح (قالب های افقی)قیمت (ریال)
1قالب مخزن 100 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)540/000/000
2قالب مخزن 200 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)590/000/000
3قالب مخزن 300 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)650/000/000
4قالب مخزن 500 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)735/000/000
5قالب مخزن 800 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)910/000/000
6قالب مخزن 1000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/060/000/000
7قالب مخزن 1500 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/090/000/000
8قالب مخزن 2000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/380/000/000
9قالب مخزن 3000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم ,و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/580/000/000
10قالب مخزن 4000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/850/000/000
11قالب مخزن 5000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)2/240/000/000
12قالب مخزن 10000 لیتری افقی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)3/230/000/000

ردیفشرح (قـالب هـای زیـرپـلـــه)قیمت (ریال)
۱قالب مخزن 500 لیتری زیر پله / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)720/000/000
۲قالب مخزن 1000 لیتری زیر پله / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)900/000/000
قالب مخزن 1500 لیتری زیر پله / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/080/000/000

ردیفشرح (قـالب هـای بیضــی)قیمت (ریال)
۱قالب مخزن 500 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)900/000/000
۲قالب مخزن 1000 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/080/000/000
3قالب مخزن 1500 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/255/000/000
4قالب مخزن 2000 لیتری بیضی / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/490/000/000

ردیفشرح (قالب های آسانرو)قیمت (ریال)
1قالب مخزن 500 لیتری آسانرو / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ ) بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)900/000/000
2قالب مخزن 1000 لیتری آسانرو / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/180/000/000
3قالب مخزن 1500 لیتری آسانرو / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/920/000/000
4قالب مخزن 2000 لیتری آسانرو / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)2/220/000/000

ردیفشرح (قالب های مکعب)قیمت (ریال)
1قالب مخزن 500 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)590/000/000
2قالب مخزن 1000 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)790/000/000
3قالب مخزن 1500 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)990/000/000
4قالب مخزن 2000 لیتری مکعب / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم و اینسرت های فیتینگ (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)1/180/000/000

ردیفشرح (بشکــه هـای تـرافیکـی)قیمت (ریال)
1بشکه ترافیکی مخروطی کوچک (سطح فوقانی 33cm * ارتفاع 85cm * سطح زیرین 50 cm) / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)630/000/000
2بشکه ترافیکی مخروطی بزرگ (سطح فوقانی 38cm * ارتفاع 105cm * سطح زیرین 60 cm) / ورق روغنی آهن 2 میلی متر ضخامت با کلید ها , فریم (بدون درب , رزوه ،تاریخ زن و بدون لوگو)750/000/000