قالب‌ها

در صنعـت قالـب گیـری پلاسـتیک بـه روش دورانـی عـلاوه بـر نیـاز بـه ماشـین آلات پیشـرفته و بـروز ، قالـب هـا نقـش موثـری در تولیـد محصـول بـا کیفیـت ایفـا مـی کنـد . قالـب هـا معمـولا از ورق آهـن ، ورق اسـتیل ضـد زنـگ و آلومینیـوم تولیـد میشـوند. قالـب هـای تولیـدی از ورق آهـن معمـولا بـرای محصـولات سـاده و پرمصـرف مثـل مخـازن آب سـفارش گـذاری میشـوند. ورق اسـتیل بـرای محصـولات خـاص کـه تعـداد تولیـد بـالا و سـطح تمـام شـده ویـژه نیـاز دارنـد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. قالــب هــای آلومینیــوم بــرای محصــولات پیچیــده صنعتــی کــه دارای زوایـای زیـاد و ابعـاد ناهمگـون هسـتند سـفارش داده میشـوند.

شرکت دوران فیدار مهام

ساخت قالب های خود را به ما بسپارید

تیم تخصصی ساخت قالب های صنعتی شرکت دوران فیدار مهام با 15 سال سابقه درخشان و ساخت انواع قالب های متنوع و با کیفیت در خدمت شماست.

مشاوره رایگان و ثبت سفارش

ما را در شبکه های مجازی دنبال نمایید

برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر و همچنین محصولات و بیان انتقادات و نظرات ما را در فضای مجازی دنبال نمایید.