قالب گیری دورانی یا Rotational Molding

در صنعـت قالب گیری دورانی عـلاوه بـر نیـاز بـه ماشـین آلات پیشـرفته و بـروز ، قالـب هـا نقـش موثـری در تولیـد محصـول بـا کیفیـت ایفـا مـی کنـد . قالـب هـای دورانی معمـولا از ورق آهـن ، ورق اسـتیل ضـد زنـگ و آلومینیـوم تولیـد میشـوند. در قالب گیری دورانی قالـب هـای تولیـدی از ورق آهـن معمـولا بـرای محصـولات سـاده و پرمصـرف مثـل مخـازن آب سـفارش گـذاری میشـوند. ورق اسـتیل بـرای محصـولات خـاص کـه تعـداد تولیـد بـالا و سـطح تمـام شـده ویـژه نیـاز دارنـد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. قالــب هــای آلومینیــوم بــرای محصــولات پیچیــده صنعتــی کــه دارای زوایـای زیـاد و ابعـاد ناهمگـون هسـتند سـفارش داده میشـوند.

شرکت دوران فیدار مهام
مراحل ساخت قالب ورق آهن- شرکت دوران فیدار مهام

قالب های تولیدی از ورق آهن و ورق فولاد ضد زنگ:

 

در پروسه تولید قالب از آلومینیوم مراحل برش و شکل دادن توسط ماشین CNC صورت میگیرد.

ساخت قالب های خود را به ما بسپارید

تیم تخصصی ساخت قالب های صنعتی شرکت دوران فیدار مهام با 15 سال سابقه درخشان و ساخت انواع قالب های متنوع و با کیفیت در خدمت شماست.

مشاوره رایگان و ثبت سفارش

ما را در شبکه های مجازی دنبال نمایید

برای مشاهده نمونه کارهای بیشتر و همچنین محصولات و بیان انتقادات و نظرات ما را در فضای مجازی دنبال نمایید.