درباره شرکت

شرکت دوران فیدار مهام با هدف طراحی و تامین نیاز بازار داخلی و صادراتی به ماشین آلات صنعت رتیشنال مولدینگ شامل خط تولید مخازن حجیم پلی اتیلن ، قالب ها ، آسیاب پودر ، خردکن و اکسترودر تاسیس شده است . مدیران این شرکت با بیش از 15 سال تجربه در این صنعت تا کنون محصولات مورد نیاز بسیاری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صنایع داخلی و خارجی از جمله کشورهای تاجیکستان ، عراق و افغانستان را تولید و تامین نموده اند.
کیفیت ، کارآیی ، دوام و خدمات پس از فروش اجزاء جدایی ناپذیر مجموعه دوران فیدارمهام است .
اجزاء دستگاه ها ، ماشین آلات و قالب ها قبل از تولید توسط تیم طراحی مورد بازبینی و آنالیز دقیق قرار میگرد.
نقشه محصولات که قرار است توسط قالب های تولیدی ما برای مشتری تولید گردد در نرم افزارهای شبیه سازی مهندسی از قبل مورد بازبینی و محاسبه قرار میگیرد و در نهایت قالب محصول مورد نظر مشتری تولید و تحویل میگردد.

شرکت دوران فیدار مهام

در شـرکت دوران فیـدار مهـام مراحـل طراحـی و سـاخت قالـب هـا توسـط مهندسـین مجـرب و بـا تجربـه صـورت میگیـرد. محصـول مورد نظر مشـتری مـی توانـد قبـل از تولیـد توسـط نـرم افـزار هـای مهندسـی طراحـی و توسـط مشـتری بازبینـی گـردد. پـس از آن بـا توجـه بـه نیاز مشـتری واحـد طراحـی شـبیه سـازی محصـول و بارگـذاری نیروهـای موثـر بـر عملکـرد محصـول را انجـام مـی دهـد. تـا نقـاط ضعـف احتمالـی محصـول مشـخص و بـا مشـورت مشـتری اصـلاح گـردد.
15 سـال تجربه مدیران و متخصصین شـرکت در تولید محصولاتی با دوام بیشـتر و وزن سـبکتر می تواند سـهم بیشـتری در بازار رقابتی بـرای هـر تولیـد کننـده بوجود بیـاورد.