خـط تولیـد شـاتل دارای یـک کـوره بـه ابعـاد مـورد نظـر در وسـط و دو واگـن در طرفیـن کـوره اسـت .معـمولا واگـن هـا یکـی بصـورت مسـتقیم (STRAIGHT) و دیگـری بصـورت گهـواره ای (C) یـا اِل (L) در نظـر گرفتـه مـیشـود. دسـتگاه هـای شـاتل بـا 4 بـازو هـم میتـوان تولیـد کـرد .
واگـن هـای مسـتقیم بـرای نصـب چنـد قالـب بـا ابعـاد کوچکتـر روی فریـم هـا انتخـاب میشـود و واگـن هـای C و L
بـرای نصـب قالـب هـای بزرگتـر یـا قالـب هـای بـا ابعـاد نامتقـارن انتخـاب میشـود.