در صنعـت قالـب گیـری پلاسـتیک بـه روش دورانـی علاوه بـر نیـاز بـه ماشـین آلات پیشـرفته و بـروز ، قالـب هـا نقـش موثـری در تولیـد محصـول بـا کیفیـت ایفـا مـی کنـند . قالـب هـا معمـولا از ورق آهـن ، ورق اسـتیل ضـد زنـگ و آلومینیـوم تولیـد میشـوند. قالـب هـای تولیـدی از ورق آهـن معمـولا بـرای محصـولات سـاده و پرمصـرف مثـل مخـازن آب سـفارش گـذاری میشـوند. ورق اسـتیل بـرای محصـولات خـاص کـه تعـداد تولیـد بـالا و سـطح تمـام شـده ویـژه نیـاز دارنـد مــورد اســتفاده قــرار مــی گیــرد. قالــب هــای آلومینیــوم بــرای محصــولات پیچیــده صنعتــی که دارای زوایـای زیـاد و ابعـاد ناهمگـون هسـتند سـفارش داده میشـوند.

شیوه تولید با قالب های فوق بدین صورت است که پس از آسیاب مواد خام پلی اتیلن داخل قالب ریخته شده و پس از ورود به کوره پخت و رسیدن به دمای معین و ذوب شدن مواد و گردش مداوم قالب ها توسط واگن های خط تولید به شکل قالب درآمده و پس از بیرون آمدن و سرد شدن تخلیه می گردد .

البته درصورتی که خواسته باشیم محصولات رنگی تولید کنیم ابتدا بایستی مواد خام به وسیله اکسترودر با مواد رنگی ترکیب و سپس آسیاب گردد .