شرکت دوران فیدار مهام

(سهامی خاص)

ما ایده شما را به محصول تبدیل می‌کنیم

گالری تصاویر

شرکت دوران فیدار مهام با 15 سال سابقه صنعتی درخشان در کنار تجهیزات مدرن و به روز همواره سعی بر نوآوری و روش های متنوع تولید به صرفه توانسته است در صنعت رتیشنال مولدینگ علاوه بر بازار داخلی سهم قابل توجهی در بازار کشور های دیگر نیز داشته باشد.

ما توانستیم علاوه بر تولید محصولات متنوع به روش های نوآورانه در تولید و ساخت قالب برسیم. تولید ملی در کنار صادرات و اشتغال زایی در ایران باعث افتخار ماست.

درباره ما

شــرکت دوران فیــدار مهــام بــا هــدف طراحــی و تامیــن نیــاز بــازار داخلــی و صادراتــی بــه ماشــین آلات صنعــت رتیشــنال مولدینــگ شــامل خــط تولیــد مخــازن حجیــم پلــی اتیلــن، قالــب‌هـا ، آسـیاب پـودر، خردکـن و اکسـترودر تاسـیس شـده اسـت. مدیــران ایــن شــرکت بــا بیــش از 15ســال تجربــه در ایــن صنعــت تــا کنــون محصــولات مــورد نیــاز بســیاری از تولیــد کننــدگان و مصــرف کننــدگان صنایــع داخلــی و خارجــی از جملــه کشــورهای تاجیکســتان ، عــراق و افغانســتان را تولیــد و تامیــن نمــوده‌انــد.
کیفیــت، کارآیــی، دوام و خدمــات پــس از فــروش اجــزاء جدایــی ناپذیــر مجموعــه دوران فیدار مهــام اســت.

ما ایده شما را به محصول تبدیل می‌کنیم

آخرین مطالب وبلاگ

Summer collection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

More info

Made by hand

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

More info

Our story

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur fermentum odio feugiat, porta ante maximus, convallis ligula.

The concept