قالب گیری به روش دورانی

 دلایـل متعـددی بـرای اسـتفاده از روش دورانـی بجـای سـایر تکنیـک هـای تولیـد قطعـات پلاسـتیکی وجـود دارد. جایــی کــه قصــد تولیــد محصــولات پلاســتیکی را داریــم بــا سیســتم و تکنیــک قالبگیــری دورانــی (Rotational Moulding) هـر کاری ممکـن اسـت.

دیگر خدمات شرکت دوران فیدار مهام

شرکت دوران فیدار مهام طی 15 سال سابقه درخشان در صنعت روتیشنال مولدینگ توانسته است خدمات و محصولات جامعی با توجه به درخواست مشتریان در این زمینه ارائه دهد.

شرکت دوران فیدار مهام

دستگاه خردکن

بــرای اســتفاده مجــدد از محصــولات ضایعــات شــده و برگشــت درصــدی از آن بــه خــط تولیــد محصــول و یــا بــرای فــروش بهتــر ضایعــات…

ادامه مطلب
اکسترودر-شرکت دوران فیدارمهام

اکسترودر

در صورتـی کـه تولیـد کننـده بخواهـد مخـازن رنگـی یـا چنـد لایـه تولیـد نمایـد نیـاز بـه دسـتگاه اکسـترودر دارد…                                               

ادامه مطلب
شرکت دوران فیدار مهام

دستگاه آسیاب

به طـور معمـول مـواد اولیـه مـورد نیـاز خطـوط تولیـد مخـازن، پلـی اتیلـن اسـت. پتروشـیمی‌هـا پلـی اتیلـن را بصـورت دانـه (گرانـول) عرضـه مـی‌نماینـد…

ادامه مطلب

گالری تصاویر

شرکت دوران فیدار مهام با 15 سال سابقه صنعتی درخشان در کنار تجهیزات مدرن و به روز همواره سعی بر نوآوری و روش های متنوع تولید به صرفه توانسته است در صنعت رتیشنال مولدینگ علاوه بر بازار داخلی سهم قابل توجهی در بازار کشور های دیگر نیز داشته باشد.ما توانستیم علاوه بر تولید محصولات متنوع به روش های نوآورانه در تولید و ساخت قالب برسیم. تولید ملی در کنار صادرات و اشتغال زایی در ایران باعث افتخار ماست.

مشتریان ما

شرکت دوران فیدار مهام طی 15 سال سابقه در ساخت، تولید و نو آوری همواره در جهت رضایت مشتریان خود گام برداشته است.

رضایت مشتریان ما همواره مهمترین هدف ما است

آخرین مطالب وبلاگ

قالبگیری چرخشی شاتل (Shuttle) یا کاروزل (Carousel)؟؟

چنانچه به تازگی وارد صنعت قالبگیری دورانی یا روتیشنال مولدینگ شده اید یا قصد بهبود……

ادامه مطلب

رتیشنال مولدینگ Rotational Molding  یا قالب گیری دورانی

به روش تولید در صنعت پلیمر میگویند که در آن  قالبی به شکل مورد نظر که از قبل روی یک بازو نصب شده و…

ادامه مطلب
شرکت دوران فیدار مهام

قالب های مخازن عمودی و افقی پلی اتیلن

در صنعت قالب گیری پلاستیک به روش دورانی عاوه بر نیاز به ماشین آلات پیشرفته و بروز، قالب ها نقش موثری در…

ادامه مطلب